Tarieven

Trixie houdt van dieren. En voor dieren moeten we goed zorgen, want zij zijn echt helemaal afhankelijk van ons. Naast de dagelijkse voeding, hoort hierbij ook een heerlijke wandeling en lekker veel aandacht. Met een persoonlijke benadering en een bewust kleinschalige aanpak bieden wij verschillende mogelijkheden aan. Onderstaande tarieven gelden inclusief BTW en reiskosten binnen Doetinchem.

TARIEVEN 2023

UITLAATSERVICE (HONDEN)

Wandeling van 30 minuten: € 12,50 (na 18.00 uur € 1,- toeslag, na 20.00 uur of in het weekend € 2,- toeslag)

 • Een tweede hond van dezelfde eigenaar: € 8,-
 • Strippenkaart voor 10 wandelingen (30 minuten) per hond: € 115,-

Andere tijden, rekeninghoudend met de conditie van uw hond(en) vanwege leeftijd en/of gezondheid zijn uiteraard bespreekbaar.

OPPASSERVICE (KATTEN, KONIJNEN EN ANDERE KLEINE HUISDIEREN)

Bij u thuis

Verzorging (verschonen, borstelen, eten en drinken, opruimen ongelukjes) eerste huisdier: € 12,50. Tweede huisdier: € 8,-.

 • Strippenkaart voor 10 verzorgmomenten: € 115,-

PLUS

Naast onze oppas- en uitlaatwerkzaamheden, kunnen wij u ook van dienst zijn met andere licht huishoudelijke werkzaamheden. Bijvoorbeeld het verzorgen van planten, stofzuigen en boodschappen. Het tarief is afhankelijk van de tijdsduur (basis: € 8,50 per half uur).

Keurmerken diploma aanbevolen noach

Algemene voorwaarden

Artikel 1 definities

 1. Opdrachtnemer: Trixie Oppas- & Uitlaatservice, Henri Dunantlaan 75, 7006 EB, Doetinchem, geregistreerd in het KvK handelsregister onder: 68810725.
 2. Opdrachtgever: De huisdiereigenaar die gebruik maakt van de diensten van opdrachtnemer.
 3. Diensten: De door opdrachtnemer aangeboden diensten, waaronder; individuele en groepsgewijze uitlaat- en oppasservice, dierenverzorging, dagopvang, vakantieopvang, vervoerservice en lichte huishoudelijke werkzaamheden.
 4. Opdracht: de overeenkomst geldend tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, waarbij opdrachtnemer zich verbindt na gebleken geschiktheid van huisdier(en) van opdrachtgever en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de gewenste dienst, de diensten uit te voeren, tegen betaling van de hiervoor geldende, en op de website gepubliceerde, tarieven.
 5. Huisdier: huisdier(en) van de opdrachtgever, waarvoor opdrachtgever een verplichte WA verzekering dient te hebben afgesloten voor honden en katten.

Artikel 2 algemeen

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die opdrachtnemer voor opdrachtgever uitvoert.
 2. Via de website van opdrachtnemer wordt opdrachtgever geïnformeerd over de diensten, tarieven en voorwaarden.
 3. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de tarieven en algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen, waarbij wijzigingen zullen worden gepubliceerd op de website van opdrachtnemer. Opdrachtgever kan bij wijziging van de algemene voorwaarden en/of tarieven, mits daarvan schriftelijk mededeling is gedaan aan de opdrachtgever, geen verdere aanspraak maken op informatie verstrekt in eerdere uitgaven van de algemene voorwaarden.
 4. Op de algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 3 aanmelding

 1. Aanmelding: Voorafgaand aan het door opdrachtgever invullen van het aanmeldingsformulier van opdrachtnemer, onder voorbehoud van beschikbaarheid van de gewenste dienst, heeft opdrachtnemer en opdrachtgever een vrijblijvend kennismakingsgesprek over zijn/haar huisdier.
 2. Aanmeldingsformulier: het aanmeldingsformulier dient volledig en naar waarheid te zijn ingevuld en is onderdeel van de overeenkomst

Artikel 4 overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat opdrachtnemer opdrachtgever heeft ingeschreven in haar administratiesysteem.
 2. De overeenkomst komt niet eerder tot stand dan na gebleken geschiktheid van huisdier(en) en onder voorbehoud van beschikbaarheid van de gewenste dienst.
 3. Onderdeel van de overeenkomst zijn in ieder geval:
  1. het aanmeldingsformulier;
  2. een kennismakingsgesprek;
  3. deze algemene voorwaarden, en eventueel het sleutelcontract.
 4. Beëindiging van de overeenkomst is mogelijk in de volgende gevallen:
  1. Opzegging met wederzijds goedvinden in verband met overlijden van huisdier(en) van opdrachtgever;
  2. Eenzijdige opzegging door opdrachtgever waarbij een opzegtermijn van 1 maand van toepassing is of te vervangen door een opzegvergoeding van het gemiddeld aantal genoten dagen in dat jaar, gedeeld door het aantal maanden dat er gebruik is gemaakt van de services.
  3. Eenzijdige opzegging door opdrachtnemer met een opzegtermijn van een maand indien huisdier(en) van opdrachtgever ondanks verzoek van opdrachtnemer niet (chemisch) gecastreerd worden.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van wanbetaling, of indien bijzondere omstandigheden, toe te rekenen aan het gedrag van opdrachtgever en/of het gedrag/gedragsveranderingen van zijn/haar huisdier(en) hiertoe, naar beoordeling van opdrachtnemer, aanleiding geven.

Artikel 5 aanvragen en wijzigen van diensten

 1. Opdrachtnemer garandeert de beschikbaarheid van de dienst (met uitzondering van vakantieopvang) indien vooraf per jaar of half jaar wekelijks op één of meer vaste doordeweekse dagen een dienst van opdrachtnemer wordt aangevraagd.
 2. Opdrachtnemer garandeert de beschikbaarheid van de dienst indien maandelijks op wisselende doordeweekse dagen een dienst van opdrachtnemer wordt aangevraagd.
 3. Geen beschikbaarheid kan gegarandeerd worden indien er los per week, of per dag gereserveerd wordt.
 4. Aanvragen geschiedt bij voorkeur 24 uur voorafgaand aan de gewenste datum, indien het voor opdrachtgever door onvoorziene omstandigheden niet mogelijk is deze termijn aan te houden, kan opdrachtgever uitsluitend telefonisch via sms of whatsapp, nog proberen een reservering te verkrijgen bij opdrachtnemer.
 5. Wijzigen of Annulering (regulier) van een reservering met restitutie, dan wel behoud van tegoed is mogelijk indien voldaan is aan de volgende voorwaarden:
  1. de afmelding uiterlijk 24 uur voor de geplande dienst geschiedt, en
  2. de afmelding uiterlijk om 7.00 de dag voor de gereserveerde dag door opdrachtnemer is ontvangen
 6. Annulering van vakantieopvang dient te geschieden, minimaal 30 dagen voor aanvang van de gereserveerde periode.
  1. Indien een annulering niet aan de in het vijfde of zesde lid beschreven voorwaarden voldoet is opdrachtnemer genoodzaakt de volledige kosten in geval van een reguliere dienst, of 50% van het overeengekomen bedrag in geval van vakantieopvang, in rekening te brengen aan opdrachtgever.

Artikel 6 gezondheid

 1. Opdrachtgever dient zijn/haar huidier(en) minimaal jaarlijks te laten inenten tegen;
  1. de ziekte van Weil, Canine para-influenza en kennelhoest (Bordetella), of
  2. een titerbepaling van de hond voor Parvo hondenziekte en Hepatitis, of
  3. de jaarlijkse cocktailinenting

Hiervan dient opdrachtgever een inentingsbewijs te kunnen overleggen. Deze inentingen dienen niet ouder te zijn dan een jaar en niet jonger dan een week.

 1. Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat zijn/haar huisdier vrij is van teken, vlooien en regelmatig ontwormd wordt.
 2. Opdrachtgever dient elke verandering in zowel de geestelijke als lichamelijke gezondheid van de hond onverwijld te melden aan opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer kan geen diensten in groepsverband aanbieden aan huisdier(en) van opdrachtgever die loops zijn of een besmettelijke ziekte hebben.
 4. De opdrachtgever machtigt de opdrachtnemer om, in geval van een ongeval en spoedeisendheid, dit naar beoordeling van opdrachtnemer, op kosten van de opdrachtgever een dierenarts te consulteren. De kosten zijn dan geheel voor rekening van opdrachtgever. Opdrachtgever wordt hieromtrent zo spoedig mogelijk ingelicht.

Artikel 7 aansprakelijkheid

 1. Onder schade in dit artikel wordt verstaan: schade, materieel dan wel immaterieel, waaronder begrepen reeds ontstane alsmede toekomstige schade, gevolgschade, persoonsschade; waaronder begrepen: lichamelijk dan wel geestelijk letsel, ziekte, overlijden, schade aan huisdier; waaronder begrepen: fysiek dan wel geestelijk letsel, ziekte, overlijden, schade als gevolg van ongewenste dekkingen.
 2. Opdrachtgever dient een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben afgesloten, waarbij eventuele schade veroorzaakt door de hond(en) van opdrachtgever onder de dekking valt.
 3. Opdrachtgever is aansprakelijk voor aantoonbare schade, geleden door opdrachtnemer of derden, veroorzaakt door de hond(en). Eventuele kosten van medische zorg en schade aan derden worden op opdrachtgever verhaald. Indien niet duidelijk is welke huisdier de veroorzaker van de schade is, worden de kosten tussen de opdrachtgevers van de betreffende betrokken huisdieren gedeeld.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor eventuele schade voortvloeiend uit de opdracht, tenzij deze aantoonbaar zijn opgelopen bij de uitvoering van de opdracht en te wijten zijn aan grove schuld of opzet van opdrachtnemer.
 5. Indien door onvoorziene omstandigheden of door overmacht (bijv. calamiteiten, ziekte, autopech, persoonlijke onmisbaarheid) opdrachtnemer niet bij machte is om diensten te verlenen, wordt opdrachtgever hiervan zo spoedig als mogelijk in kennis gesteld. Eventuele schade als gevolg hiervan kan niet verhaald worden op opdrachtnemer.
 6. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het weglopen van de hond.
 7. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan huis en/of inboedel van opdrachtgever aangericht door een nat of vies huisdier.
 8. Indien opdrachtnemer aansprakelijk zou kunnen worden gehouden voor enige schade die de opdrachtgever lijdt als gevolg van het niet nakomen van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen blijft de schadevergoeding ten allen tijden beperkt tot het overeengekomen bedrag van de dienst.
 9. De aansprakelijkheid van opdrachtnemer is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.

Artikel 8 betaling

 1. De geldelijke vergoeding (tarieven) die opdrachtgever aan opdrachtnemer is verschuldigd voor de uitvoering van de overeengekomen diensten staan vermeld op de website van opdrachtnemer
 2. Alle op de website vermelde bedragen zijn inclusief 21% BTW.
 3. Opdrachtgever ontvangt van opdrachtnemer voorafgaand aan iedere af te nemen dienst een factuur, tenzij anders is afgesproken en op het aanmeldformulier staat beschreven.
 4. De betalingstermijn van de factuur is twee weken, te rekenen vanaf de op de factuur vermelde datum. Betaling geschiedt per bank, onder vermelding van het factuurnummer.
 5. In geval van niet tijdige betaling door opdrachtgever zal opdrachtnemer eenmalig een herinnering versturen. Bij wederom uitblijven van betaling volgt een ingebrekestelling en is opdrachtnemer gerechtigd alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten vermeerderd met de wettelijke rente vanaf de verzuimdatum aan opdrachtgever in rekening te brengen. Wanneer betaling wederom uitblijft zal opdrachtnemer de vordering uithanden geven aan een gerechtsdeurwaarder waarbij alle door opdrachtnemer reeds gemaakte, en nog te maken kosten om tot een volledige betaling te komen op opdrachtgever verhaald zullen worden.

Artikel 9 feestdagen en vakantie

 1. Opdrachtnemer geniet jaarlijks een vakantie van een tot drie weken waarin geen dienstverlening plaatsvindt. Opdrachtnemer maakt de exacte data tijdig, doch uiterlijk vier weken van te voren kenbaar bij opdrachtgever.
 2. Op de volgende erkende feestdagen verleend opdrachtnemer onder voorbehoud en tegen meerprijs haar diensten; Oudjaarsdag, Nieuwjaarsdag, Goede vrijdag, Pasen, Koningsdag, Hemelvaart, Pinksteren, Kerstdagen (eerste en tweede).

Artikel 10 overige bepalingen

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om bij extreme weersomstandigheden, calamiteiten, onvoorziene omstandigheden of persoonlijke onmisbaarheid de diensten aan te passen of op te schorten.
 2. Opdrachtnemer tracht altijd vervangend vervoer te verkrijgen in geval van pech aan één van de vervoersmiddelen van opdrachtnemer.
 3. Opdrachtnemer heeft het recht om huisdier(en) van opdrachtgever los te laten lopen, tenzij anders afgesproken.

Artikel 11 geschillen en toepasselijk recht

 1. In gevallen van geschillen is in eerste aanleg bevoegd de rechter binnen wiens gebied de opdrachtnemer is gevestigd. Dit, tenzij opdrachtgever binnen een maand nadat opdrachtnemer schriftelijk aan opdrachtgever heeft medegedeeld het geschil te zullen voorleggen aan deze rechter, alsnog kiest voor behandeling van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
 2. Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing.
 3. Nietigheid of vernietiging van een deel van deze algemene voorwaarden heeft niet de nietigheid of vernietiging van alle bepalingen van deze algemene voorwaarden tot gevolg.